ΟΣΜΕ

Στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. πρωτ.: 1585/8.3.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» Κωδικός MIS: 5002944), σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων των ωφελουμένων.

Μπορείτε να τα δείτε εδώ:

Οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων. Οι αντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στο email: osme.espa@gmail.com προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από την Ο.Σ.Μ.Ε.
Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων/ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους.

Διαβάστε εδώ την Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Ο.Σ.Μ.Ε.