ΟΣΜΕ
Ανάρτηση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

Στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. πρωτ.: 141/25.6.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών &Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών» Κωδικός MIS: 5002944), σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων.

Μπορείτε να τα δείτε εδώ:

Διαβάστε εδώ την Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Ο.Σ.Μ.Ε.